Jeżeli chcesz otrzymywać aktualne informacje o naszych nowościach i planach wydawniczych, wpisz poniżej swój adres e-mail:
 
Organizacja pracy w hotelarstwie Organizacja pracy w hotelarstwie
pod red. Beaty Sawickiej

okładka miękka, klejona, format B5
Nr dopuszczenia MEN: 30/2008
474 str.
Cena:
Przy zakupie od 1 do 9 sztuk: 28,00 PLN / szt.
Przy zakupie od 10 do 49 sztuk: 26,00 PLN / szt.
Przy zakupie powyżej 50 sztuk: 25,00 PLN / szt.


dodaj do koszyka


Podręcznik przeznaczony do nauki zawodu technik hotelarstwa na poziomie technikum i szkoły policealnej. Dopuszczony do użytku szkolnego. Numer dopuszczenia MEN 30/2008.


Spis treści

1. Wiadomości wstępne o hotelarstwie

1.1. Podstawowe pojęcia dotyczące hotelarstwa

1.2. Historyczny rozwój hotelarstwa w Polsce i na świecie

1.3. Prekursorzy współczesnego hotelarstwa

1.4. Polskie organizacje hotelarskie, stowarzyszenia branżowe, samorządy gospodarcze

1.5. Organizacje hotelarskie na świecie

1.6. Międzynarodowe i krajowe organizacje turystyczne związane

z hotelarstwem w Polsce

2. Turystyczna baza noclegowa

2.1. Przepisy Ustawy o usługach turystycznych dotyczące hotelarstwa

2.2. Klasyfikacja i rodzaje obiektów noclegowych

2.3. Hotelarstwo jako dział gospodarki

2.3.1. Podstawowe wyniki ekonomiczne branży hotelarskiej

2.3.2. Baza obiektów noclegowych w Polsce

2.3.3. Nakłady inwestycyjne w branży hotelarskiej

2.4. Kierunki rozwoju hotelarstwa polskiego i światowego

2.4.1. Przesłanki współczesnego rozwoju hotelarstwa – trendy rozwojowe

2.4.2. Kierunki rozwoju budownictwa hotelowego

2.5. Gestorzy bazy noclegowej

2.6. Struktury organizacyjno-funkcjonalne w hotelarstwie: współczesne systemy i sieci hotelowe, grupy markowe

3. Standaryzacja obiektów hotelarskich

3.1. Podstawowe pojęcia

3.2. Wymagania kategoryzacyjne bazy hotelarskiej

3.3. Standardy hotelowe

3.4. Jakość usług i ich pomiar

3.5. Zastosowanie norm ISO dotyczących jakości usług w obiektach

hotelarskich

3.6. Kontrola jakości żywności – Analiza Ryzyka i Kontrola Punktów

Krytycznych (HACCP

3.7. Rekomendacja obiektów hotelarskich

4. Usługi hotelarskie

4.1. Definicje usługi hotelarskiej

4.2. Cechy i podział usług hotelarskich

4.3. Usługi podstawowe i dodatkowe w różnych rodzajach obiektów

hotelarskich

4.3.1. Usługi podstawowe odpłatne i nieodpłatne

4.3.2. Zakres usług dodatkowych

4.3.3. Działalność rekreacyjno-sportowa, rehabilitacyjna,

kulturalno-rozrywkowa

4.3.4. Usługi Centrum Biznesu

4.3.5. Usługi obce wykonywane na terenie hotelu

4.3.6. Rezerwy techniczne i funkcjonalne do realizacji

nietypowych usług

4.4. Usługi świadczone w obiektach hotelarskich

4.4.1. Motele

4.4.2. Pensjonaty

4.4.3. Ośrodki wczasowe

4.4.4. Domy wycieczkowe

4.4.5. Schroniska

4.5. Usługi hotelarskie w środkach transportu

4.5.1. Usługi hotelarskie w transporcie kolejowym

4.5.2. Usług hotelarskie w transporcie lotniczym

4.5.3. Usługi hotelowe w żegludze pasażerskiej

4.5.4. Usługi hotelarskie w ruchomej bazie noclegowej

4.6. Usługi hotelarskie w innych rodzajach bazy noclegowej

4.6.1. Sanatoria i obiekty hotelowe uzdrowisk

4.6.2. Stanice wodne

4.6.3. Kwatery prywatne

4.6.4. Wykorzystanie domów akademickich i internatów w okresach

turystycznych

5. Kultura i etyka w hotelarstwie

5.1. Podstawowa terminologia z zakresu etyki

5.2. Kodeks etyki hotelarza

5.3. Osobowość i kultura osobista

5.3.1. Psychologia osobowości

5.3.2. Kultura osobista

5.4. Wizerunek pracownika hotelu

5.4.1. Predyspozycje psychofizyczne i dyspozycje intelektualne

pracownika

5.4.2. Przyzwyczajenia i nawyki

5.4.3. Sylwetka wzorowego hotelarza

5.5. Kultura obsługi gości

5.6. Ranga społeczna zawodu hotelarza

5.7. Postępowanie w trudnych i nadzwyczajnych sytuacjach zawodowych

5.7.1. Stosunki międzyludzkie i ich znaczenie w pracy

5.7.2. Wzory zachowań w różnych okolicznościach

5.8. Rozwiązywanie konfliktów międzyludzkich

5.8.1. Frustracje i depresje, pojęcie stresu organizacyjnego

5.8.2. Konflikty i ich rozwiązywanie

6. Działalność recepcji

6.1. Rola recepcji w obiekcie hotelarskim

6.2. Wyposażenie techniczne recepcji

6.3. Przygotowanie stanowisk pracy zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiami ergonomii

6.4. Procedury udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym

6.5. Obowiązki pracowników recepcji. Obsługa gości w parterowej części hotelu

6.6. Rezerwacja usług hotelarskich

6.7. Czynności związane z cyklem obsługi gościa w obiekcie hotelarskim. Procedury dotyczące zameldowania (check in) i wymeldowania gości (check out)

6.8. Dokumentacja recepcji dotycząca kompleksowej obsługi gościa

6.9. Współpraca recepcji z innymi komórkami organizacyjnymi hotelu

7. Czystość i porządek w obiekcie hotelarskim

7.1. Pojęcie, funkcje i rodzaje jednostek mieszkalnych

7.2. Wyposażenie podstawowe i uzupełniające jednostek mieszkalnych

7.3. Pomieszczenia ogólnego użytku

7.4. Obowiązki pracowników (housekeeping) związane z utrzymaniem czystości i porządku

7.5. Rodzaje sprzątania. Procedury sprzątania

7.6. Systemy pracy

7.7. Sprzęt, środki i techniki utrzymywania czystości

7.8. Odpowiedzialność materialna

7.8.1. Odpowiedzialność materialna pracowników

7.8.2. Odpowiedzialność za rzeczy znalezione oraz pozostawione

przez gości

7.9. Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,

przepisów sanitarnych, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony

środowiska

7.10. Współpraca działu utrzymania czystości i porządku z recepcją,

pralnią działem technicznym, działem gastronomicznym oraz

administracją obiektu hotelarskiego

8. Usługi gastronomiczne w obiekcie hotelarskim

8.1. Rodzaje zakładów gastronomicznych w obiektach hotelarskich

8.2. Rodzaje usług gastronomicznych

8.2.1. Posiłki serwowane przez gastronomię hotelową

8.2.2. Room service i lounge service

8.2.3. Obsługa gastronomiczna imprez poza hotelem

8.3. Wymagania dotyczące usług gastronomicznych w obiektach

hotelarskich

8.3.1. Funkcjonalność pomieszczeń działu gastronomicznego

8.3.2. Urządzenia i maszyny gastronomiczne

8.3.3. Organizacja pracy i obowiązki pracowników

8.3.4. Przepisy bhp i ppoż. obowiązujące w dziale gastronomicznym

8.3.5. Wewnętrzna i zewnętrzna kontrola działu gastronomicznego

8.4. Współpraca hotelowej gastronomii z innymi komórkami

organizacyjnymi obiektu hotelarskiego

9. Wyposażenie techniczne obiektu hotelarskiego

9.1. Instalacje i urządzenia techniczne w obiektach hotelarskich

9.1.1. Instalacje i urządzenia techniczne w obiektach hotelarskich

9.1.2. Zapasowe i rezerwowe źródła energii

9.1.3. Bezpieczeństwo i sprawność techniczna obiektu

9.1.4. Usuwanie awarii i usterek

9.1.5. Organy nadzoru i kontroli nad wyposażeniem i prawidłową

eksploatacją obiektu hotelowego

9.2. Pralnia hotelowa

9.3. Transport wewnętrzny i zewnętrzny

9.3.1. Transport wewnętrzny

9.3.2. Transport zewnętrzny

9.4. Przystosowanie obiektu hotelarskiego do potrzeb gości

niepełnosprawnych

9.5. Wewnętrzne i zewnętrzne urządzenia związane z rekreacją,

wypoczynkiem i sportem

9.5.1. Urządzenia wewnątrz hotelu

9.5.2. Otoczenie, zieleń wokół hotelu

9.5.3. Zewnętrzne urządzenia związane z rekreacją, sportem

i wypoczynkiem

9.6. Urządzenia związane z bezpieczeństwem gości: monitorujące,

sygnalizacyjno-alarmowe oraz urządzenia i systemy zamykania drzwi

9.6.1. Bezpieczeństwo gości

9.6.2. Urządzenia związane z bezpieczeństwem gości

10. Współpraca obiektów hotelarskich z biurami podróży

10.1. Podstawowe pojęcia z zakresu turystyki

10.2. Rodzaje umów pomiędzy hotelami a biurami podróży

10.3. Kodeks postępowania praktycznego

10.4. Rola informacji turystycznej w obiektach hotelarskich

10.5. Współpraca obiektów hotelarskich z pilotami wycieczek, przewodnikami turystycznymi oraz przedsiębiorstwami przewozowymi

11. Zarządzanie obiektem hotelarskim

11.1. Style kierowania w hotelarstwie

11.2. Formy zarządzania obiektami hotelarskimi

11.2.1. Praca oraz możliwość poprawy jej wydajności

11.2.2. Współczesne formy zarządzania obiektami hotelarskimi

11.2.3. Znaczenie kultury organizacyjnej w przedsiębiorstwie hotelarskim

11.3. Schematy organizacyjne obiektów hotelarskich

11.4. Administracja obiektu hotelarskiego

11.4.1. Organizacja pracy sekretariatu hotelu

11.4.2. Dział ekonomiczny (finansowo-księgowy)

11.4.3. Dział personalny (kadr i szkoleń)

11.4.4. Dział zaopatrzenia

11.4.5. Komórka ds. konserwacji, remontów i inwestycji

11.4.6. Marketing i reklama

11.4.7. Komórka ds. audytu wewnętrznego i controllingu

11.4.8. Samodzielni specjaliści

11.5. Regulamin hotelowy

12. Odpowiedzialność obiektu hotelarskiego

12.1. Przepisy prawa międzynarodowego dotyczące świadczenia usług hotelarskich

12.2. Odpowiedzialność cywilnoprawna hotelu za rzeczy wniesione przez gości hotelowych, przepisy prawa, zasady odpowiedzialności

12.3. Konwencja paryska o odpowiedzialności za rzeczy wniesione przez gościa hotelowego, klauzule nieodpowiedzialności

12.4. Przedawnienie roszczeń gościa hotelowego i obiektów hotelowych

12.5. Odszkodowanie za niedotrzymanie warunków umowy hotelowej

12.6. Prawo zastawu

12.7. Przechowanie rzeczy

12.8. Parkingi

12.9. Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska

12.9.1. Istota znajomości przepisów bhp i ppoż. w hotelu

12.9.2. Problemy ochrony środowiska w obiektach hotelowych

Literatura

Aneks