Ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem w agrobiznesie Ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem w agrobiznesie
A. Grontkowska, B. Klepacki

oprawa miękka, klejona, format B5
Nr dopuszczenia MEN: 13/2007
374 str.
Cena:
Przy zakupie od 1 do 9 sztuk: 26,00 PLN / szt.
Przy zakupie od 10 do 49 sztuk: 23,00 PLN / szt.
Przy zakupie powyżej 50 sztuk: 21,00 PLN / szt.


dodaj do koszyka


Podręcznik przeznaczony do nauczania zawodów: technik rolnik i technik ogrodnik na poziomie technikum i szkoły policealnej. Dopuszczony do użytku szkolnego. Numer dopuszczenia MEN 13/2007.


Spis treści

Wstęp

Rozdział 1.

Miejsce rolnictwa w systemie agrobiznesu

Pojęcie i funkcje agrobiznesu

Ogniwa agrobiznesu i ich zadania

Agrobiznes jako podsystem gospodarki narodowej

Rolnictwo jako podstawowe ogniwo agrobiznesu

Struktura agrarna w Polsce

Globalizacja a rozwój rolnictwa w Polsce

Polskie rolnictwo na tle innych krajów Unii Europejskiej

Produkcja roślinna w Polsce i w wybranych Państwach Unii Europejskiej

Efektywność wykorzystania zasobów w rolnictwie polskim

Procesy integracji w agrobiznesie

Rozdział 2.

Przedsiębiorstwo rolnicze i jego otoczenie

Podstawowe pojęcia

Dokumentacja założenia i prowadzenia przedsiębiorstwa

Formy organizacyjno-prawne gospodarstw rolnych

– podział gospodarstw rolnych ze względu na formy własności

Funkcje gospodarstwa: produkcyjna, handlowa, usługowa

Struktura organizacyjna gospodarstwa rolnego – działy

i gałęzie produkcji oraz ich powiązania

Zasoby czynników wytwórczych – czynniki produkcji

w gospodarstwie rolnym

Wskaźniki wartości rolniczej ziemi

Organizacja terytorium gospodarstwa rolniczego

Komplementarność i substytucyjność czynników produkcji

Relacje między czynnikami produkcji

Pojęcie, klasyfikacja i struktura trwałych środków produkcji

Wyposażenie gospodarstwa w trwałe środki produkcji

Zużycie i amortyzacja środków trwałych

Inwestycje w rolnictwie

Ekonomika remontów środków trwałych

Składniki i funkcje majątku obrotowego

Makro- i mikrootoczenie gospodarstwa rolnego

Instytucje rządowe, samorządowe i pozarządowe

Obsługa bankowa agrobiznesu

Organizacje producentów rolnych

Wybrane zagadnienia prawa rolnego w Polsce

Źródła prawa w Unii Europejskiej i w Polsce

Rola Agencji Nieruchomości Rolnych

Biura notarialne

Księgi wieczyste

Podatki i opłaty w rolnictwie

Ubezpieczenia społeczne i majątkowe w agrobiznesie

Rozdział 3.

Organizacja produkcji i pracy

Specyficzne cechy procesu pracy i produkcji w rolnictwie

Charakterystyka pracy jako czynnika produkcji w rolnictwie

Klasyfikacje gospodarstw rolniczych

Organizacja produkcji roślinnej

Organizacja produkcji zwierzęcej

Organizacja produkcji pasz

Intensywność produkcji i organizacji gospodarstw rolnych

Ważniejsze mierniki efektywności produkcji

Rodzaje technik wytwórczych

Wpływ obszaru gospodarstwa na wybór techniki wytwarzania

produktów rolnych

Proces intensyfikacji produkcji rolniczej

Technologia produkcji w rolnictwie

Tendencje w produkcji rolniczej – biotechnologia

Metody produkcji rolniczej (rolnictwo konwencjonalne,

ekologiczne i integrowane)

Rolnictwo precyzyjne

Poprawa konkurencyjności gospodarstw rolnych

Podstawy organizacji pracy

Pojęcie organizacji pracy i ergonomii

Elementy procesu pracy

Zasady organizacji pracy

Normowanie pracy

Bilans siły roboczej

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Rozdział 4.

Rachunkowość rolna

Znaczenie rachunkowości w gospodarstwie rolnym

Pojęcie rachunkowości i jej funkcje

Księgowość

Majątek jednostek gospodarczych i jego charakterystyka

Operacje gospodarcze i ich wpływ na bilans

Bilans majątkowy, budowa i struktura

Rachunek zysków i strat

Inwentaryzacja

Wycena składników majątkowych

Dowody księgowe, pojęcie, znaczenie i klasyfikacja;

Dokumenty wewnętrzne i zewnętrzne

Zasady sporządzania, obiegu, kontroli i przechowywania

dokumentów księgowych

Wykorzystanie

techniki komputerowej w rachunkowości

Organizacja Systemu

Zbierania i Wykorzystywania Danych

Rachunkowych – POLSKI FADN

Zasady i zakres gromadzenia danych rachunkowych

Raport Indywidualny Gospodarstwa Rolnego

Wykorzystanie rachunkowości w procesie zarządzania

Istota rachunkowości zarządczej

Rola rachunkowości zarządczej w procesie decyzyjnym

Sprawozdania finansowe

Podstawowe pojęcia stosowane w rachunku ekonomicznym

Koszty i ich klasyfikacja

Kryteria kosztów dla celów sprawozdawczych

Kryteria klasyfikacyjne kosztów dla celów decyzyjnych

Metody wyodrębniania kosztów stałych i zmiennych

Koszty stałe i ich rola w przedsiębiorstwie rolnym

Kalkulacje rolnicze, znaczenie, rodzaje i zastosowanie

Rodzaje przychodów i zakres analiz

Pojęcie i kategorie wyniku finansowego

Metody oceny przedsięwzięć rozwojowych

Analiza porównawcza i przyczynowo-skutkowa wyniku finansowego

Żywotność ekonomiczna gospodarstwa rolnego

Rozdział 5.

Marketing w agrobiznesie

Marketing w skali gospodarki rynkowej oraz w skali gospodarstwa

i przedsiębiorstwa

Potrzeby jako punkt wyjścia działań marketingowych

Informacje i badania marketingowe

Plan marketingowy

Instrumenty strategii marketingowej (produkt, dystrybucja,

promocja, cena)

Decyzje w dziedzinie komunikacji marketingowej – promocja

sprzedaży, reklama, sprzedaż bezpośrednia, public relations

Cechy gospodarki rynkowej i zasady jej funkcjonowania

Elastyczność cenowa popytu

Rynek rolno-żywnościowy – pojęcie, elementy i funkcje

Popyt na żywność i jego uwarunkowania

Czynniki kształtujące podaż surowców żywnościowych

Uczestnicy rynku rolno-żywnościowego

Ogólna charakterystyka wybranych rynków surowców

i produktów rolniczych

Warunki ekonomiczne rynku środków produkcji i usług dla rolnictwa

Struktura i specyfika różnych kanałów dystrybucyjnych

Logistyka – definicje, rola i zadania

Rola logistyki w tworzeniu nowej wartości

Łańcuch dostaw i jego elementy

Opakowania

Zapewnienie jakości i bezpieczeństwa żywnościowego

Handel zagraniczny produktami rolno-żywnościowymi

Światowa Organizacja Handlu (WTO)

Rozdział 6.

Zarządzanie przedsiębiorstwem

Podstawowe pojęcia

Style i systemy kierowania

Funkcje zarządzania

Zasady zarządzania

Charakterystyka menedżera

Nowe metody zarządzania stosowane w agrobiznesie

Wykorzystanie Internetu w planowaniu i zarządzaniu

przedsiębiorstwem

Etapy procesu podejmowania decyzji

Elementy procesu planowania

Rodzaje planów w rolnictwie

Hierarchia planów

Biznesplan

Rodzaje strategii

Analiza strategiczna

Etapy i formy kontroli

Funkcje i składniki płac

Systemy wynagradzania pracowników – formy

wynagradzania pracowników

Możliwości pracy w agrobiznesie

Poszukiwanie pracy

Wybrane przepisy Kodeksu pracy

Rozdział 7.

Wspólna Polityka Rolna oraz polityka strukturalna

Rolnictwo i obszary wiejskie w Unii Europejskiej

Miejsce i zarys historii Wspólnej Polityki Rolnej EWG

i Unii Europejskiej

Polityka strukturalna Unii Europejskiej

Wsparcie rozwoju rolnictwa i terenów wiejskich w warunkach

funkcjonowania Polski w Unii Europejskiej

Wsparcie gospodarstw rolnych w Polsce po akcesji

do Unii Europejskiej

Dopłaty bezpośrednie do produkcji rolnej

Działania i priorytety wdrażane w ramach Planu Rozwoju

Obszarów Wiejskich (PROW)

Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja

sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich”

Kierunki wsparcia rolnictwa i terenów wiejskich w Unii Europejskiej

w latach 2007-2013

System interwencji na podstawowych rynkach

Literatura

Wykaz skrótów