Podstawy prawa, elementy prawa cywilnego, karnego i administracyjnego Podstawy prawa, elementy prawa cywilnego, karnego i administracyjnego
Tomasz Karol Majchrowski

oprawa miękka, klejona, format A5
Nr dopuszczenia MEN: 1/02
208 str.
148 x 209 mm
Cena:
Przy zakupie od 1 do 9 sztuk: 16,00 PLN / szt.
Przy zakupie od 10 do 49 sztuk: 14,00 PLN / szt.
Przy zakupie powyżej 50 sztuk: 12,40 PLN / szt.


dodaj do koszyka


Spis treści

Część I. Podstawy prawa i system prawa w Polsce

Rozdział 1. Pojęcie prawa

1. Prawo jako system normatywny

2. Prawo pozytywne a prawo naturalne

3. Funkcje prawa

Rozdział 2. Normy prawne

1. Pojęcie i cechy normy prawnej

2. Budowa normy prawnej

3. Rodzaje norm prawnych

4. Zasady obowiązywania norm prawnych

5. Norma prawna a przepis prawny

Rozdział 3. Źródła prawa

1. Pojęcie źródeł prawa

2. Źródła prawa powszechnie obowiązującego w Polsce

Rozdział 4. Stosunki i zdarzenia prawne

1. Pojęcie stosunku i zdarzenia prawnego

2. Elementy stosunku prawnego

Rozdział 5. System prawa

1. Pojęcie systemu prawa

2. Prawo publiczne a prawo prywatne, prawo materialne a prawo formalne

3. Gałęzie prawa w Rzeczypospolitej Polskiej

Rozdział 6. Publikacja aktów prawnych

Rozdział 7. Wykładnia prawa

1. Pojęcie wykładni

2. Rodzaje wykładni

Rozdział 8. Wymiar sprawiedliwości

1. Uwagi ogólne

2. Struktura sądownictwa w Polsce

Rozdział 9. Organy ochrony i obsługi prawnej

Część II. Prawo cywilne

A. Część ogólna prawa cywilnego

Rozdział 1. Zagadnienia wstępne

1. Przedmiot prawa cywilnego

2. Systematyka i źródła prawa cywilnego

Rozdział 2. Podmioty prawa cywilnego

1. Osoby fizyczne

2. Osoby prawne

Rozdział 3. Przedmioty stosunków cywilnoprawnych

1. Uwagi ogólne

2. Rzeczy

3. Mienie i majątek

4. Inne przedmioty stosunków cywilnoprawnych

Rozdział 4. Czynności prawne

1. Pojęcie czynności prawnych

2. Klasyfikacja czynności prawnych

3. Oświadczenia woli

4. Wady oświadczeń woli

5. Zawieranie umów

6. Formy czynności prawnych

7. Przesłanki ważności czynności prawnej

Rozdział 5. Przedawnienie roszczeń i terminy zawite

1. Przedawnienie roszczeń

2. Terminy zawite

B. Prawo rzeczowe

Rozdział 6. Pojęcie prawa rzeczowego

Rozdział 7. Własność

1. Treść i wykonywanie własności

2. Nabycie i utrata własności

3. Współwłasność

4. Ochrona własności

Rozdział 8. Użytkowanie wieczyste

Rozdział 9. Posiadanie i dzierżenie

Rozdział 10. Ograniczone prawa rzeczowe

1. Uwagi ogólne

2. Użytkowanie

3. Służebności

4. Zastaw

5. Hipoteka

6. Spółdzielcze prawa do lokali

C. Prawo zobowiązań

Rozdział 11. Zobowiązania

1. Pojęcie zobowiązania i jego elementy

2. Powstanie stosunku zobowiązaniowego

3. Zakres świadczeń z tytułu zobowiązań

Rozdział 12. Odpowiedzialność deliktowa i kontraktowa

Rozdział 13. Umowy

1. Pojęcie i rodzaje umów

2. Umowa o dzieło

3. Umowa zlecenia

4. Różnice między umową o dzieło a umową zlecenia

5. Zasada swobody umów

6. Umowa przedwstępna

7. Dodatkowe zastrzeżenia umowne

Rozdział 14. Wykonanie zobowiązań

1. Sposób wykonania zobowiązań

2. Miejsce i czas wykonania zobowiązania

3. Dowód wykonania zobowiązania

4. Skutki niewykonania bądź nienależytego wykonania zobowiązania

5. Wygaśnięcie zobowiązania

Rozdział 15. Spółka cywilna

1. Uwagi ogólne

2. Cel spółki

3. Forma zawarcia spółki

4. Wkłady wspólników

5. Majątek wspólników

6. Reprezentacja i prowadzenie spraw spółki

7. Ewidencja działalności gospodarczej

Część III. Prawo karne

A. Część ogólna prawa karnego

Rozdział 1. Zagadnienia wstępne

1. Pojęcie prawa karnego

2. Źródła prawa karnego

3. Zasady prawa karnego

Rozdział 2. Nauka o przestępstwie

1. Pojecie przestępstwa

2. Klasyfikacje przestępstw

3. Formy popełnienia przestępstwa

4. Przestępstwa umyślne i nieumyślne

Rozdział 3. Wyłączenie odpowiedzialności karnej

1. Uwagi ogólne

2. Okoliczności wyłączające winę sprawcy

3. Okoliczności wyłączające bezprawność czynu

Rozdział 4. Pojęcie i cele kary

1. Definicja i funkcje kary

2. System kar w Polsce

B. Część szczególna prawa karnego

Rozdział 5. Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu

1. Zabójstwo, morderstwo i zabójstwo w afekcie

2. Nieumyślne spowodowanie śmierci

3. Spowodowanie uszczerbku na zdrowiu

4. Bójka i pobicie

5. Narażenie człowieka na niebezpieczeństwo

6. Nieudzielenie pomocy w niebezpieczeństwie

Rozdział 6. Przestępstwa przeciw wolności

1. Pozbawienie wolności

2. Groźba karalna

Rozdział 7. Przestępstwa przeciwko mieniu

1. Kradzież

2. Kradzież z włamaniem

3. Rozbój

4. Kradzież rozbójnicza

5. Wymuszenie rozbójnicze

6. Przepisy wspólne

7. Przywłaszczenie

8. Niszczenie i uszkadzanie cudzej rzeczy

Rozdział 8. Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej

1. Zniesławienie

2. Zniewaga

3. Naruszenie nietykalności cielesnej

Rozdział 9. Przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących

pracę zarobkową

1. Naruszenie uprawnień pracownika

2. Naruszenie przepisów prawa o ubezpieczeniu społecznym

3. Narażenie pracownika na niebezpieczeństwo

Rozdział 10. Przestępstwa przeciwko działalności instytucji

państwowych oraz samorządu terytorialnego

1. Zagadnienia ogólne

2. Naruszenie nietykalności funkcjonariusza

3. Czynna napaść

4. Wywieranie wpływu na czynności urzędowe

5. Udaremnienie lub utrudnianie czynności służbowych

6. Zniewaga funkcjonariusza lub organu

7. Przywłaszczenie funkcji

8. Łapownictwo

9. Płatna protekcja

10. Nadużycie władzy

Rozdział 11. Przestępstwa przeciwko ochronie informacji

1. Ujawnienie i wykorzystywanie tajemnicy państwowej

2. Ujawnienie i wykorzystywanie tajemnicy służbowej i zawodowej

3. Nielegalne uzyskiwanie informacji

4. Niszczenie istotnej informacji

5. Niszczenie zapisu o szczególnym znaczeniu

Rozdział 12. Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu

1. Nadużycie zaufania

2. Wyłudzenie kredytu

3. Oszustwo ubezpieczeniowe

4. Pranie brudnych pieniędzy

5. Udaremnienie zaspokojenia wierzyciela

6. Pozorne bankructwo

7. Bezprawne faworyzowanie niektórych wierzycieli

8. Nierzetelne prowadzenie dokumentacji

9. Wyzysk (lichwa)

10. Udaremnienie przetargu

11. Usuwanie znaków identyfikacyjnych

C. Prawo wykroczeń

Rozdział 13. Źródła prawa wykroczeń

Rozdział 14. Zasady odpowiedzialności za wykroczenia

Rozdział 15. Formy popełnienia wykroczeń 1

Rozdział 16. Okoliczności wyłączające odpowiedzialność

za wykroczenie

Rozdział 17. Wykroczenia przeciwko mieniu

1. Kradzież i przywłaszczenie

2. Niszczenie cudzej rzeczy

D. Prawo karne procesowe

Rozdział 18. Zagadnienia wstępne

1. Źródła i zakres prawa karnego procesowego

2. Stadia procesu karnego

Rozdział 19. Prawa i obowiązki wybranych uczestników procesu

karnego

1. Strona postępowania karnego

2. Pokrzywdzony

3. Podejrzany

4. Świadek

Rozdział 20. Dowody w procesie karnym

1. Pojęcie dowodu

2. Rodzaje dowodów

3. Czynności dowodowe

Rozdział 21. Pojęcie i rodzaje czynności procesowych

Rozdział 22. Przebieg postępowania przygotowawczego

1. Cele postępowania przygotowawczego

2. Źródła informacji o przestępstwie

3. Prawny i społeczny obowiązek zawiadomienia o przestępstwie

4. Organy uprawnione do prowadzenia postępowania

5. Tryb ścigania przestępstw

6. Formy postępowania przygotowawczego

7. Postępowania dowodowe

8. Środki przymusu

9. Kary porządkowe

10. Formy zakończenia postępowania przygotowawczego

Część IV. Prawo administracyjne

A. Materialne prawo administracyjne

Rozdział 1. Pojęcie administracji

Rozdział 2. Prawo administracyjne

1. Pojęcie prawa administracyjnego

2. Źródła prawa administracyjnego

Rozdział 3. Organizacja i funkcjonowanie administracji

państwowej i samorządowej

1. Struktura organizacji państwa

2. Struktura organów administracyjnych w Polsce

3. Centralne organy administracji

4. Terenowe organy administracji rządowej

5. Organy samorządu terytorialnego

6. Rola państwa i samorządów w działaniach na rzecz

bezpieczeństwa i porządku

7. Miejsce i rola Ministra Sprawiedliwości w kształtowaniu

systemu ochrony osób i mienia

Rozdział 4. Prawne formy działania administracji

1. Uwagi ogólne

2. Akty normatywne

3. Akty administracyjne

4. Ugody administracyjne

5. Porozumienia administracyjne

6. Czynności cywilnoprawne

7. Czynności faktyczne

B. Postępowanie administracyjne

Rozdział 5. Zagadnienia wstępne

1. Przedmiot i źródła prawa postępowania administracyjnego

2. Zasady postępowania administracyjnego

Rozdział 6. Organy postępowania administracyjnego

Rozdział 7. Prawa i obowiązki uczestników postępowania

administracyjnego

1. Strona

2. Podmioty na prawach strony

3. Pozostali uczestnicy postępowania administracyjnego

Rozdział 8. Wszczęcie i przebieg postępowania administracyjnego

Rozdział 9. Rozstrzygnięcia w postępowaniu administracjyjnym

1. Decyzja

2. Postanowienie

Rozdział 10. Środki zaskarżenia rozstrzygnięć administracyjnych

1. Uwagi ogólne

2. Odwołanie od decyzji

3. Zażalenie na postanowienie

4. Pozostałe środki zaskarżania

Rozdział 11. Naczelny Sąd Administracyjny

1. Uwagi ogólne

2. Właściwość NSA

3. Skarga do NSA

4. Postępowanie przed NSA

5. Rodzaje rozstrzygnięć NSA

Rozdział 12. Postępowanie administracyjne w sprawach

dotyczących działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia