Ekonomika i organizacja w gastronomii Ekonomika i organizacja w gastronomii
Anna Grontkowska, Bogdan Klepacki

oprawa miękka, klejona
Numer dopuszczenia MEN: 35/2008
320 str.
Cena:
Przy zakupie od 1 do 9 sztuk: 28,00 PLN / szt.
Przy zakupie od 10 do 49 sztuk: 25,00 PLN / szt.
Przy zakupie powyżej 50 sztuk: 23,00 PLN / szt.


dodaj do koszyka


Podręcznik przeznaczony do kształcenia w zawodzie technik organizacji usług gastronomicznych na poziomie technikum i szkoły policealnej. Dopuszczony do użytku szkolnego. Numer dopuszczenia MEN 35/2008.


Spis treści

ROZDZIAŁ 1. ZAGADNIENIA PODSTAWOWE – WIADOMOŚCI WSTĘPNE

1.1. Ekonomia jako nauka o dysponowaniu zasobami

1.2. Proces produkcji i jego elementy

1.3. Dziedziny produkcji

1.4. Istota i cele gospodarowania

1.5. Towar i produkcja towarowa

1.6. Fazy cyklu gospodarczego

1.7. Funkcje pieniądza

1.8. Gospodarka naturalna i towarowo-pieniężna

1.9. Ekonomiczne i społeczne znaczenie gastronomii

i przemysłu gastronomicznego

1.10. Polska Klasyfikacja Działalności

1.11. Produkt krajowy brutto i dochód narodowy – tworzenie i podział

1.12. Budżet państwa – wpływy i wydatki budżetowe

1.13. Kompetencje administracji rządowej i samorządowej

ROZDZIAŁ 2. ISTOTA GOSPODARKI RYNKOWEJ

2.1. Istota gospodarki rynkowej

2.2. Pojęcie i klasyfikacja rynku

2.3. Cechy gospodarki rynkowej

2.4. Elementy rynku

2.5. Prawo popytu i prawo podaży

2.6. Funkcje cen i zasady ich kształtowania

2.7. Prawo Engla

2.8. Podstawowe struktury rynkowe

2.9. Decyzje konsumenta i producenta

ROZDZIAŁ 3. PODMIOTY GOSPODARCZE

3.1. Pojęcie i cechy przedsiębiorstw

3.2. Pojęcie działalności gospodarczej i przedsiębiorcy

3.3. Klasyfikacja podmiotów gospodarczych ze względu na rodzaj

prowadzonej działalności

3.4. Rodzaje przedsiębiorstw ze względu na formę organizacyjno-prawną

3.5. Formy prawne jednostek gospodarczych

3.6. Zasady prowadzenia działalności gospodarczej – rodzaj działalności, lokalizacja

3.7. Etapy załatwiania formalności związanych z podjęciem

działalności gospodarczej na własny rachunek

3.8. Dokumentacja założenia i prowadzenia przedsiębiorstwa

3.9. Możliwości pozyskiwania kapitału

3.10. Zasady sporządzania, kontroli i przechowywania

dokumentów księgowych

3.11. Wykorzystanie techniki komputerowej w rachunkowości

3.12. Zakończenie prowadzenia działalności

3.13. Wynik finansowy

ROZDZIAŁ 4. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE PODMIOTAMI

GOSPODARCZYMI

4.1. Miejsce gastronomii w gospodarce rynkowej

4.2. Struktura organizacyjna przemysłu gastronomicznego

4.3. Właściwości systemu żywienia otwartego i zamkniętego

4.4. Klasyfikacja rodzajowa placówek gastronomicznych

4.5. Organizacje branżowe

4.6. Schematy organizacyjne gastronomii

4.7. Stanowiska gastronomiczne, ich zadania i zakres odpowiedzialności

4.8. Wymagania terenowe i środowiskowe lokalizacji placówek

gastronomicznych

4.9. Produkcja

4.10. Formy obsługi konsumenta

4.11. Charakterystyka pomieszczeń gastronomicznych

4.12. Małe placówki szybkiej gastronomii

4.13. Dodatkowa działalność usługowo-rozrywkowa

4.14. Postrzeganie systemu fast food przez konsumentów

4.15. Cele i sposoby postępowania wobec konsumentów

4.16. Konkurencja na rynku gastronomicznym

4.17. Wykorzystanie internetu w zarządzaniu przedsiębiorstwem

ROZDZIAŁ 5. ŚRODKI GOSPODARCZE PRZEDSIĘBIORSTW

5.1. Majątek przedsiębiorstwa i jego podział

5.2. Pojęcie, wartość i rodzaje środków trwałych

5.3. Rodzaje zużycia i stopień wykorzystania środków trwałych

5.4. Amortyzacja – zasady obliczania i interpretacji

5.5. Ekonomika remontów środków trwałych

5.6. Badanie efektywności wykorzystania środków trwałych

5.7. Majątek obrotowy – ruch okrężny środków obrotowych

5.8. Rachunek ekonomiczny w działalności inwestycyjnej

5.9. Wartość pieniądza w czasie

5.10. Inwestowanie

5.11. Cykl rozwojowy projektu inwestycyjnego

5.12. Proste metody oceny przedsięwzięć rozwojowych

5.13. Metody dyskontowe oceny efektywności przedsięwzięć rozwojowych

5.14. Możliwości inwestowania wolnych kapitałów

ROZDZIAŁ 6. SYSTEM PODATKOWY I UBEZPIECZENIA

6.1. Pojęcie i rodzaje podatków

6.2. Zasady naliczania podatku VAT, podatku akcyzowego i podatku

dochodowego

6.3. Podatki i opłaty lokalne

6.4. Inne formy opodatkowania działalności gospodarczej

6.5. Ubezpieczenia gospodarcze – istota, rodzaje

6.6. Decyzje podmiotu o wyborze firmy ubezpieczeniowej

ROZDZIAŁ 7. PRACOWNICY W PODMIOCIE GOSPODARCZYM

7.1. Praca i jej znaczenie w życiu człowieka

7.2. Polityka personalna i jej koncepcje

7.3. Dobór pracowników w przedsiębiorstwie

7.4. Źródła i metody naboru pracowników w przedsiębiorstwie

7.5. Źródła informacji o wolnych miejscach pracy

7.6. Rozmowa kwalifikacyjna

7.7. Wskaźniki zatrudnienia

7.8. Prawo pracy

7.9. Regulamin pracy

7.10. Wydajność pracy i pracochłonność produkcji

7.11. Ocenianie

7.12. Bilans czasu pracy pracownika i urlopy pracownicze

7.13. Wykształcenie, kwalifikacje a zatrudnienie

7.14. Pojęcie i funkcje płac

7.15. Elementy składowe płacy i systemy wynagrodzeń

7.16. Wynagrodzenie za pracę i jego ochrona prawna

7.17. Regulamin wynagradzania

7.18. Podstawowe prawa i obowiązki zakładu pracy i pracownika

7.19. Stosunek pracy i umowy o pracę

7.20. Umowy cywilnoprawne występujące w działalności gospodarczej

7.21. Zasady rozwiązywania umów o pracę

7.22. Świadczenia otrzymywane z ZUS

7.23. Negocjacje

ROZDZIAŁ 8. KONTROLA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

8.1. Organy kontrolne w Polsce

8.2. Pojęcie i rodzaje kontroli w przedsiebiorstwie

8.3. Inwentaryzacja jako forma kontroli w przedsiębiorstwach

8.4. Dokumentacja kontrolna – protokoły, sprawozdania komisji,

arkusze spisu

8.5. Odpowiedzialność pracownicza i jej rodzaje

ROZDZIAŁ 9. ANALIZA I OCENA SYTUACJI EKONOMICZNO-

-FINANSOWEJ

9.1. Pojęcie i rodzaje analiz

9.2. Analiza strategiczna

9.3. Wyniki analiz i ich wykorzystanie

9.4. Źródła informacji analitycznych – sprawozdania finasowe (bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych)

9.5. Bilans majątkowy, budowa i struktura

9.6. Przepływy środków pieniężnych (cash flow)

9.7. Analiza przychodów

9.8. Wskaźnik oceny kondycji ekonomiczno-finasowej – wskaźnik:

zyskowności, zadłużenia i sprawności

LITERATURA