Technologia żywności cz. I Technologia żywności cz. I
red. D. Nowak i E. Czarniecka-Skubina

oprawa miękka, klejona, kolorowe ilustracje
Rok dopuszczenia MEN: 2010
360 str.
Cena:
Przy zakupie od 1 do 9 sztuk: 27,00 PLN / szt.
Przy zakupie od 10 do 49 sztuk: 25,00 PLN / szt.
Przy zakupie powyżej 50 sztuk: 23,00 PLN / szt.


dodaj do koszyka


Podręcznik przeznaczony dla uczniów szkół kształcących w zawodzie technik technologii żywności w technikach i szkołach policealnych. Dopuszczony do użytku szkolnego w 2010 roku.


Spis treści

Rozdział 1. Wiadomości wstępne

1.1. Definicja i zakres pojęcia technologia

1.2. Podstawowe działy przetwórstwa spożywczego

1.3. Specyfika i kierunki rozwoju przemysłu spożywczego

1.4. Rola przemysłu spożywczego w gospodarce żywnościowej

1.5. Klasyfikacja przemysłu spożywczego i jego wyrobów

Rozdział 2. Proces produkcyjny w zakładach przemysłu spożywczego

2.1. Struktura organizacyjna zakładu przemysłu spożywczego

2.2. Proces produkcyjny w przemyśle spożywczym

2.2.1. Wprowadzenie

2.2.2. Etapy procesu produkcyjnego

2.2.3. Typy i formy organizacyjne procesu produkcyjnego

2.3. Zasady obliczania zdolności produkcyjnej i pracochłonności produkcji

2.4. Straty produkcyjne: przyczyny powstawania i sposoby ograniczania

2.5. Dokumentacja w zakładach przemysłu spożywczego

2.5.1. Dokumentacja techniczna

2.5.2. Dokumentacja produkcyjna – planowanie i ewidencja produkcji

2.5.3. Dokumentacja systemu HACCP

2.5.4. Księga Jakości

Rozdział 3. Gospodarka wodą i energią w zakładach przetwórstwa spożywczego

3.1. Źródła energii i ich zastosowanie w przemyśle spożywczym

3.2. Woda w przemyśle spożywczym

3.3. Organizacja i znaczenie gospodarki wodnej i energetycznej w zakładzie przemysłu spożywczego

3.4. Gospodarka wodą i energią w wybranych zakładach przemysłu spożywczego

3.4.1. Gospodarka wodą i energią w browarze

3.4.2. Gospodarka wodą i energią w zakładzie mleczarskim


Rozdział 4. Higiena produkcji w zakładach przemysłu spożywczego

4.1. Znaczenie higieny w technologii żywności

4.1.1. Pojęcie higiena żywności

4.1.2. Charakterystyka podstawowych przepisów sanitarno-higienicznych w przetwórstwie spożywczym

4.2. Źródła zanieczyszczeń żywności w procesie technologicznym

4.2.1. Wprowadzenie

4.2.2. Zanieczyszczenia chemiczne

4.2.3. Zanieczyszczenia fizyczne

4.2.4. Zanieczyszczenia biologiczne

4.3. Określenie zasad utrzymania higieny produkcji, pomieszczeń, wyposażenia i higieny osobistej pracownika

4.3.1. Zasady utrzymania higieny produkcji, pomieszczeń i wyposażenia

4.3.2. Higiena personelu

4.3.3. Procesy mycia i dezynfekcji w zakładach przemysłu spożywczego

4.3.4. Kontrola skuteczności mycia i dezynfekcji

4.4. Zasady bhp pozwalające utrzymać higienę produkcji

Rozdział 5. Warunki bhp w zakładach przemysłu spożywczego

5.1. Regulacje prawne dotyczące warunków bhp w zakładach przemysłu spożywczego

5.2. Nadzór nad przestrzeganiem warunków pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu spożywczego

5.2.1. Nadzór zewnętrzny

5.2.2. Nadzór wewnętrzny

5.3. Organizacja miejsca pracy w zakładach przemysłu spożywczego

5.3.1. Obowiązki pracodawcy

5.3.2. Obowiązki i prawa pracownika

5.3.3. Szkolenia z zakresu bhp

5.3.4. Wymagania bhp dotyczące budynków, pomieszczeń i stanowisk pracy

5.3.5. Odzież robocza i środki ochrony indywidualnej

5.4. Czynniki wpływające na zdrowie człowieka w środowisku pracy w zakładach przemysłu spożywczego

5.4.1. Rodzaje zagrożeń w środowisku pracy

5.4.2. Charakterystyka zagrożeń w środowisku pracy

5.4.3. Czynniki szkodliwe w środowisku pracy

5.4.4. Choroby zawodowe pracowników zatrudnionych w zakładach

przemysłu spożywczego

5.4.5. Wypadki przy pracy

5.4.6. Zapobieganie występowaniu zagrożeń w środowisku pracy

5.5. Ochrona przeciwpożarowa w zakładach przemysłu spożywczego

5.6. Zasady postępowania w razie zagrożenia w zakładach przemysłu spożywczego

5.7. Znakowanie bhp i ppoż

Rozdział 6. Proces technologiczny w zakładach przemysłu spożywczego

Rozdział 7. Obróbka wstępna surowców spożywczych

7.1. Cele i zadania

7.2. Operacje związane z obróbką wstępną surowców

7.3. Maszyny do obróbki wstępnej surowców

7.4. Wpływ obróbki wstępnej na jakość i trwałość surowców

7.5. Zasady bhp podczas obróbki wstępnej surowców

Rozdział 8. Operacje mechaniczne w przemyśle spożywczym

8.1. Rodzaje i charakterystyka

8.2. Rozdrabnianie

8.3. Rozdzielanie mieszanin ciał stałych na frakcje

8.4. Mechaniczne rozdzielanie mieszanin wielofazowych

8.4.1. Sedymentacja

8.4.2. Dekantacja

8.4.3. Filtracja

8.4.4. Wirowanie

8.5. Rozdzielanie układów ciało stałe–gaz

8.6. Wyciskanie cieczy

8.7. Mieszanie

8.7.1. Charakterystyka

8.7.2. Mieszalniki

8.7.3. Mieszanie ciał sypkich

8.7.4. Mieszanie ciał plastycznych

8.7.5. Maszyny i urządzenia do mieszania w przemyśle spożywczym

8.8. Formowanie i wytłaczanie

8.9. Dozowanie i pakowanie

8.10. Wpływ operacji mechanicznych na cechy sensoryczne i wartość odżywczą produktów spożywczych

8.11. Zasady bhp podczas obróbki mechanicznej surowców

Rozdział 9. Operacje cieplne w przemyśle spożywczym

9.1. Cel i zastosowanie

9.2. Mechanizm przekazywania ciepła

9.3. Charakterystyka nośników ciepła

9.3.1. Czynniki grzejne

9.3.2. Czynniki chłodzące

9.3.3. Czynniki chłodnicze

9.4. Podział, charakterystyka i zastosowanie operacji cieplnych

9.5. Urządzenia do przeprowadzania operacji cieplnych

9.5.1. Urządzenia do wymiany ciepła (wymienniki ciepła)

9.5.2. Inne urządzenia do przeprowadzania operacji cieplnych

9.6. Wpływ operacji cieplnych na cechy sensoryczne, wartość odżywczą i trwałość żywności

9.7. Zasady bhp podczas obróbki cieplnej

Rozdział 10. Operacje dyfuzyjne w przemyśle spożywczym

10.1. Wprowadzenie

10.2. Ekstrakcja

10.2.1. Istota i zastosowanie

10.2.2. Charakterystyka

10.2.3. Aparaty do ekstrakcji

10.2.4. Wpływ ekstrakcji na jakość wyrobów gotowych

10.3. Destylacja

10.3.1. Istota i zastosowanie

10.3.2. Aparaty do destylacji

10.3.3. Wpływ destylacji na jakość wyrobów gotowych

10.4. Zasady bhp podczas operacji dyfuzyjnych

Rozdział 11. Procesy fizykochemiczne w przemyśle spożywczym

11.1. Cel i zastosowanie

11.2. Charakterystyka

11.3. Maszyny i urządzenia do procesów fizykochemicznych

11.4. Wpływ procesów fizykochemicznych na cechy sensoryczne, wartość odżywczą i trwałość żywności

11.5. Zasady bhp podczas procesów fizykochemicznych

Rozdział 12. Procesy chemiczne w przemyśle spożywczym

12.1. Wprowadzenie

12.2. Charakterystyka procesów chemicznych

12.3. Maszyny i aparaty do procesów chemicznych

12.4. Wpływ procesów chemicznych na cechy sensoryczne, wartość odżywczą i trwałość żywności

12.5. Zasady bhp podczas procesów chemicznych

Rozdział 13. Procesy biotechniczne w przemyśle spożywczym

13.1. Wprowadzenie

13.2. Charakterystyka i zastosowanie procesów biotechnicznych

13.2.1. Charakterystyka i zastosowanie enzymów

13.2.2. Charakterystyka i zastosowanie procesów fermentacyjnych

13.2.3. Biosynteza masy komórkowej

13.3. Aparaty do prowadzenia procesów biotechnicznych

13.4. Wpływ procesów biotechnicznych na cechy przetwarzanych produktów

13.5. Zasady bhp podczas procesów biotechnicznych

Rozdział 14. Utrwalanie żywności

14.1. Cele i metody

14.2. Rodzaje metod utrwalania

14.3. Wpływ utrwalania na jakość żywności

14.4. Utrwalanie żywności niską temperaturą

14.4.1. Wprowadzenie

14.4.2. Chłodnictwo żywności

14.4.3. Dobór urządzeń chłodniczych

14.4.4. Istota i etapy zamrażania

14.4.5. Rodzaje i metody zamrażania

14.4.6. Wpływ procesu zamrażania na jakość żywności

14.4.7. Dobór urządzeń do zamrażania

14.4.8. Warunki przechowywania zamrażalniczego i zmiany zachodzące w mrożonej żywności

14.4.9. Trwałość i jakość produktów mrożonych

14.4.10. Łańcuch chłodniczy

14.4.11. Transport chłodniczy

14.4.12. Rozmrażanie żywności mrożonej

14.5. Utrwalanie żywności wysoką temperaturą

14.5.1. Wprowadzenie

14.5.2. Pasteryzacja

14.5.3. Sterylizacja

14.5.4. Termizacja

14.5.5. Wpływ metod utrwalania wysoką temperaturą na jakość żywności

14.6. Utrwalanie żywności przez odwodnienie

14.6.1. Suszenie żywności

14.6.2. Utrwalanie żywności przez zagęszczanie

14.7. Metody osmoaktywne

14.8. Chemiczne metody utrwalania żywności

14.8.1. Wprowadzenie

14.8.2. Utrwalanie za pomocą chemicznych środków konserwujących

14.8.3. Substancje dodatkowe wspomagające utrwalanie

14.8.4. Utrwalanie za pomocą kwasów organicznych

14.8.5. Utrwalanie za pomocą kwasów nieorganicznych

14.8.6. Wędzenie

14.8.7. Peklowanie

14.8.8. Wpływ chemicznych metod utrwalania na jakość wyrobów

14.9. Biologiczne metody utrwalania żywności

14.9.1. Charakterystyka

14.9.2. Dobór urządzeń

14.9.3. Wpływ biologicznych metod utrwalania na jakość żywności

14.10. Utrwalanie żywności metodami niekonwencjonalnymi

14.10.1. Radiacyjne utrwalanie żywności

14.10.2. Dobór urządzeń do radiacyjnego utrwalania żywności

14.10.3. Wpływ promieniowania na jakość żywności

14.10.4. Inne niekonwencjonalne metody utrwalania żywności

14.10.5. Technologia czystych pomieszczeń

14.11. Zasady bhp podczas utrwalania żywności

Rozdział 15. Kontrola jakości w procesach produkcji żywności

15.1. Jakość w procesach produkcji żywności

15.2. Systemy zapewniające jakość i bezpieczeństwo zdrowotne produkowanych środków spożywczych

15.2.1. Charakterystyka systemów

15.2.2. System zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności – HACCP

15.2.3. Korzyści wynikające ze stosowania systemów jakości podczas produkcji żywności

15.2.4. Rozwój wdrożonego systemu HACCP na przykładzie funkcjonowania linii produkcji czekolad twardych

15.2.5. Krytyczne Punkty Kontrolne w produkcji pieczywa

15.3. Organizacja kontroli jakości w zakładach przemysłu spożywczego

15.3.1. Kontrola jakości w zakładach przemysłu spożywczego

15.3.2. Kontrola ilościowa produkcji

15.3.3. Metody oceny jakości surowców i produktów

15.4. Urzędowa kontrola jakości żywności

15.5. Certyfikacja produktów spożywczych

Rozdział 16. Zagrożenia środowiska spowodowane działalnością zakładów przemysłu spożywczego

16.1. Charakterystyka skażeń środowiska przez zakłady przemysłu spożywczego, skutki i sposoby zapobiegania im

16.1.1. Zanieczyszczenie środowiska

16.1.2. Zanieczyszczenie wody

16.1.3. Zanieczyszczenie powietrza

16.1.4. Zanieczyszczenie gleby

16.2. Zanieczyszczenia środowiska przez zakłady wybranych branż przemysłu spożywczego

16.2.1. Wprowadzenie

16.2.2. Zakłady mięsne

16.2.3. Zakłady mleczarskie

16.2.4. Zakłady owocowo-warzywne

16.2.5. Zakłady piwowarsko-słodownicze

16.2.6. Zakłady tłuszczowe

16.3. Aspekty społeczne i ekonomiczne ochrony środowiska

16.4. Przepisy, normy, dopuszczalne poziomy skażeń

Aneks